ХАМТРАН АЖИЛЛАГСАД

Оролцогч талууд Оролцогч талуудын шаардлага
1.        Эцэг эхчүүд Мэдлэг, чадвартай багш нар
2.        Төгсөгчид Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн программ, мэргэшсэн удирдагчид болон  багш нар
3.        БСШУЯ Боловсрол Соёл
Шинжлэх Ухааны Яамны шаардлагууд
4.        Сургалтын төрийн сан Үндэсний магадлан итгэмжлэл
5.        БМИҮЗ Байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
6.        Бусад сургуулиуд Хамтран ажиллах, өрсөлдөх чадвар
7.        Баянгол Дүүрэг Нийгмийн ажилд хамтарч ажиллах
8.        ММНБИ Чанартай сургалт, дадлага, хамтарч ажиллах
9.        Монгол банк Банкны салбарын мэдлэгтэй байх
10.    Татварын Ерөнхий Газар Монголын татварын хууль болон үйл ажиллагааны тухай мэдлэг
11.    Бизнесийн Байгууллагууд Бизнесийн талаарх мэдлэг
12.    Арилжааны Банкууд Банкны менежмент, болон банкны үйл ажиллагааны талаарх дэс дараалалтай мэдлэг

Хамтран ажиллагсад

 

2002 – 2015 оны хооронд нийт Санхүү, Банк,  Татвар, Нягтлан, Хүний нөөц хөтөлбөрөр болон орой, эчнээ, Бизнесийн удирлагын магистраар 1200 гаруй оюутан төгссөн болно. Нийт төгсөгчидийн 80% ажлын байраар хангагдсан. Төгсөгчидөөс улс төр нийгэм, соёл урлаг, олон улсын байгуулагад амжилттай ажиллаж байна. Жишээ нь:

Төгсөгчид болон эцэг эхчүүдтэй жилд 1 удаа нээлттэй хаалганы өдөрлөг явуулж дараах хэлбэрээр холбогдож эргэх холбоотой ажиллаж байна. Үүнд  текс мессеж, сургуулийн орчинд  нүүр тулж уулзалт хийх вэб сайт, фэйсбүүк, и-мэйл хаягаар дамжуулж санал асуулгыг 11 асуултаар санал асуулга авч үйл ажиллагаанд тусган ажил болгон явуулж байна.