ONLINE-ААР СУРАЛЦАХ ШИЛДЭГ САЙТУУД

Гадаад хэл эзэмших нь хүн бүрийн хамгийн чухал асуудал бөгөөд мэдээлэлтехнологийн хөгжил дэвшлийг ашиглан цахим хэлбэрээр сурах нь хамгийн үрдүнтэй. Энэ аргань суралцагч бүхэнд тохиромжтой, хэзээ ч, хаанаас ч ажиллах хичээлийн цаг хугацаа, оронзайнаас үл хамааран, гэрээсээ ч, ажил дээрээсээ ч, хөдөө орон нутгаас ч, өдөр ч шөнө ч аль хүссэн үедээ судлах боломжтой. Дараахь сайтуудыг ашиглан Англи хэлийг цахим хэлбэрээр сурах бүрэн боломжтой.

www.English-Test.net.com: Англи хэлний холбогдолтой дүрмийн, сонсголын, ярианы тест болон дасгал ажлууд.
www.myefa.org: Түвшний ялгавартай сургалт, дунд шатны англи хэл суралцагчдад зориулсан сонсох, дүрэм, тест, дасгал ажлууд.
www.bbc.com: Бизнесйин Англи хэлний хичээлүүд, үгийн сүлжээ, тоглоом, дүрэм, сонсгол, дасгал ажлууд анхан, дунд, ахисан шатанд.
www.englishpage.com: Дунд болон дээд шатны оюутнуудад зориулсан англи хэлний дүрмийн дасгалууд.
www.englishlearner.com, www.longman.com, www.geocities.com: Англи хэл суралцагчдад зориулсан вэб хуудас.
www.owl.english.purdue.edu: Үнэгүй интерактив видео хичээл, асуулт хариулт, үгийн сүлжээ, англи хэл сурахад зориулсан мэдээлэлүүд.
www.eslus.com/lessons/reading/read.html: Англи хэл дээр унших чадварыг хөгжүүлэх дасгалууд, унших материалууд.
www.real-english.com: Англи хэлний үнэгүй ведио хичээлүүд.
www.word2word.com/course.html, www.abcheckers.com: Англиар харилцах чадвараа хөгжүүлэх хичээлүүд, англиар харицах найзтай болох, хаяг солилцох хичээлүүд.
www.churchillhouse.com/english, www.learning-english.com/learnonline: Англи хэлээ хэрхэн сайжруулах талаар үнэгүй онлайн зөвлөгөө авах, унших матерал авах, үгийн сангаа нэмэгдүүлэх, сонсох чадвараа дээшлүүлэх дасгалын хураамж.
www.azargrammar.com, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/: Англи хэлний анхан, дунд, ахисан шатны дүрмүүд.